Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěva přátel z Luk nad Jihlavou

21. 4. 2009

Zámek ve Stránecké Zhoři

Dne 21. 4. 2009 jsme s přátelskou společností z Luk nad Jihlavou navštívili zámek ve  Stránecké  Zhoři. Roku 1999 převzal zámek Řád rytířů Kristových. Přijal nás  Mgr.   Thomas  Töppfer, kancléř Řádu rytířů Kristových.  Seznámil nás  s pokračujícími  pracemi na obnově objektu. Uvádíme přehled vykonaných prací od převzetí  v roce 1999.

2000-2001 památka byla zařazena do Projektu záchrany architektonického dědictví, proběhly přípravné práce a bylo zpracováno zaměření objektu, proveden projekt pro stavební povolení a statické zajišťování. V roce 2001 byly také zahájeny první práce  na statickém zajištění.

2001-2002   Byla odstraněna přístavba z 50-tých let na nádvoří, aby se mohlo obnovit nádvorní schodiště, dále obnažen vstup do zasypaných suterénů a započato jejich vyklízení. Proveden archeologický výzkum. Po vyklizení suterénu jižního křídla a statickému zajištění narušených konstrukcí v této situaci, započaty též práce na náročném odvodňování spodních vod na skalních podloží. Proběhla obnova zřícené části průjezdu, včetně téměř poloviny klenutí. V okolí zámku, zejména v jeho  severním předpolí byly vyklizeny devastující tzv. „ černé stavby “ a skládky odpadků.

2002-2003 Práce se soustředily na další statické zajišťování. Byla rozebrána podstatný část vložené sýpky v patře a po odklizení utilitárních konstrukcí a zásypových vrstev zahájena obnova vnitřního schodiště v severním křídle, včetně stoupajících křížových  kleneb. V patře severního křídla také proběhla vyzdívka nosných  vnitřních vertikálních konstrukcí v plné síle a prostory postupně uváděny do stavu před devastačními zásahy hospodářských úprav. V patře východního křídla rovněž provedeny vyzdívky některých nosných konstrukcí.

2003-2004 V tomto období se podařilo pokročit velmi výrazně.V jižním křídle byla po vyklizení probořených sklepů realizována kaple( umožněno významnou pomocí z prostředků Kraje Vysočina), za ní pak v situaci jihozápadního křídla byl po provedeném záchranném archeolog. průzkumu snížen terén, založeno odvodnění skalního podloží a do podzemí v místě někdejších sklepení  vložena klenutá hrobka s komorami. Prostor je uzavřen masivní žulovou deskou v podlaze nově vybudované kapitulní síně hned za kaplí. Tento prostor není jen sepulkrálním, ale umožňuje zároveň pomocí drenážního a samospádného ventilačního systému velmi účinně vysoušet historické zdivo, do kterého je tato konstrukce vložena. V tomto roce pak ještě proběhly další práce na statickém zajišťování, provádění  podélných vnějších a některých vnitřních drenáží. V interiérech patra byly zhotoveny první konstrukce dřevěných záklopových stropů. Na nádvoří proběhla  v jihozápadním koutě obnova schodiště.Tesařské práce byly opět provedeny tradičními postupy. V patře východního křídla se díky nevšednímu pochopení a vstřícnosti firmy Unistav Brno podařilo zrekonstruovat historický trámový strop, jehož části pocházejí z druhotně použitých konstrukcí v domě Pánů z Lipé Brno.    

 

2004-2005 Opět pokračují práce na statickém zajišťování, vloženy další přepjatá lana, stahující objekt, prováděny injektáže a odvodňovací práce. Dále byly provedeny obnovy některých kleneb, další tesařské práce na obnově trámových stropů, vyzděny masivní nosné vertikální konstrukce –vnitřní zdivo ( některé obnovovány v původní síle až 130 cm).   Z prostředků obce zahájeny práce na zřízení sociálního zázemí v přízemí  východního křídla, přístupné z nádvoří. V roce 2004  opět za přispění z rozpočtu Kraje Vysočina a obce Str. Zhoř byla stavebníkem realizována obnova rozsáhlého klenutí v přízemí severního křídla.

2005-2006 I v tomto období byly práce, vyjma dalších statických zajištění, injektáží a sanací zdiva soustředěny na odvodnění zámku. Tentokrát proběhlo velmi účinné odvodnění v prostoru severního křídla a jeho předpolí. Tyto práce umožnilo definitivní rozhodnutí o realizaci vstupní přístavby v místě  někdejší hodinové věže. V rámci této akce byl postaven kamenný portál zámku, osazen nápisovou deskou a vstup byl zaklenut a napojen na stávající  průjezd. Po téměř 180 letech tak má zámek opět důstojný vstup.

Zámek po dokončení bude sloužit jako sídlo Řádů rytířů Kristových a také veřejným potřebám v rámci spolupráce s obcí a dalšími subjekty. Hlavním bodem využití je kaple Božího milosrdenství v jižním křídle, ke které přiléhá kapitulní síň s kryptou,v patře západního křídla vznikne rozsáhlá knihovna, do které se uloží knihy v majetku řádu a bude sloužit i veřejnosti, dále pak dva sály pro příležitostné akce, kancelář  apod. V současnosti je celý objekt ještě staveništěm a   funguje zde pouze kancelář konventu Řádů rytířů Kristových a ostraha.

Tento přehled prací byl  se souhlasem převzat ze stránek www.zamekstraneckazhor.wgz.cz.

Za zavádějící údaje uvedené v předešlém článku, který byl smazán , se omlouváme.